Algemene verkoopsvoorwaarden

Art. 1 Algemeen

1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, verkopen en leveringen van B Lighted, hiernagenoemd de verkoper. Afwijkende algemene of bijzondere voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen nooit afbreuk doen aan de algemene voorwaarden van de verkoper, behoudens uitdrukkelijk andersluidend en schriftelijk akkoord van de verkoper

Art. 2 Offertes

2.1 Alle offertes van de verkoper zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad.

2.2 De opgegeven prijzen zijn vatbaar voor herziening in geval de door de verkoper vastgestelde prijzen ten gevolge van de productiekosten, tolrechten, devaluatie of revaluatie van de munt een verhoging ondergaan, of in geval van verandering van type of model.

2.3 De prijzen zijn gekoppeld aan de aangeboden hoeveelheden. Vermindering van deze hoeveelheden bij de bestelling kan een herziening van de prijzen tot gevolg hebben.

2.4 Alle mogelijke rechten, taksen of vergoedingen die door de Belgische staat  of om het even welke andere autoriteit zouden worden ingesteld op de te leveren goederen of de verkoop ervan, vallen ten laste van de koper. De taksen worden berekend volgens gegevens verstrekt door de koper die voor onjuiste inlichtingen steeds verantwoordelijk blijft.

Art. 3 Leveringen en transport

3.1 De leveringstermijnen worden slechts ter indicatie opgegeven en geven de koper geen enkel verhaal, tenzij hiervan schriftelijk uitdrukkelijk is afgeweken. Het niet respecteren van de opgegeven leveringstermijn door de verkoper rechtvaardigt slechts de beëindiging door de koper na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, waarbij aan de verkoper een nieuwe, redelijke leveringstermijn wordt opgegeven.

3.2 Oorlog, staking, lock-out, lockdown, slecht weer, brand, ongevallen, vertraging bij de levering aan de verkoper om welke reden ook, en alle andere oorzaken onafhankelijk van de wil van de verkoper of die door hem niet konden worden vermeden worden, worden in geval van overschrijding van bedongen termijnen in ieder geval als overmacht aanzien.

3.3 Alle leveringen geschieden op risico van de koper, ook indien de levering franco gebeurt. Het risico gaat over op de koper zodra de goederen de magazijnen van de verkoper verlaten hebben.

3.4 Voor thuislevering van bestellingen vallen de transportkosten ten laste van de koper, behoudens andersluidend overeengekomen.

Art. 4 Conformiteit en klachten

4.1 De klant verbindt zich ertoe de goederen bij in ontvangst name onmiddellijk te controleren op hoeveelheden en conformiteit.

4.2 Klachten omtrent de conformiteit van de levering respectievelijk de juistheid van de facturen dienen om rechtsgeldig te zijn, binnen de 2 dagen na ontvangst van de goederen respectievelijk na factuurdatum per mail aan de verkoper worden gericht. Bij gebrek aan klacht binnen voormelde termijn, wordt de klant geacht de geleverde goederen en de toegezonden factuur integraal te hebben aanvaard.

4.3 Klachten omtrent hoeveelheden dienen op het ogenblik van de levering te worden geformuleerd. Na deze termijn worden ze onherroepelijk beschouwd als zijnde laattijdig.

Art. 5 Garantie

5.1 Aanvaarding van de leveringen door de koper dekt alle zichtbare gebreken. Als zichtbare gebreken worden aanzien alle gebreken die door een vakman en na grondig onderzoek kunnen ontdekt worden. Voor gebreken die een vakman ondanks grondig onderzoek niet kon vaststellen, noch kennen of gekend hebben, is de verkoper enkel gehouden de gebrekkige goederen te vervangen, zonder enige verdere aansprakelijkheid. Werkuren, verplaatsings- en terugzendingskosten voor het vervangen van de goederen vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening van de koper. De koper verzaakt aan alle andere vorderingen die hij op basis van het gemeen recht zou kunnen hebben.

5.2 Onder voorbehoud van toepassing van de Wet betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken d .d. 25 februari 1991, is de verkoper niet aansprakelijk voor andere directe of indirecte schade (onder meer winstderving) die de koper zou hebben geleden.

5.3 De garantie vervalt evenwel wanneer aan het door de verkoper geleverde materiaal veranderingen werden aangebracht door andere dan daartoe door de verkoper aangestelde personen.

5.4 De garantie kan evenmin worden ingeroepen voor fouten of beschadigingen die voortvloeien uit slijtage, nalatigheid, gebrekkig onderhoud of verkeerd gebruik.

Art. 6 Betalingen

6.1 Behoudens andersluidende overeenkomsten zijn alle facturen contant zonder korting betaalbaar aan B Lighted bvba, Industriepark Noord – Blarenberglaan 23 J, 2800 Mechelen, België.

6.2 Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een intrest van 1% per maand opleveren en wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 15% van het verschuldigd bedrag te berekenen vanaf de dag van uitgifte van de factuur met een minimum van 65 euro per factuur en onverminderd de gerechtskosten.

6.3 De verkoper heeft het recht de leveringen te schorsen in geval van het onbetaald blijven van vroegere facturen. Deze clausule geldt eveneens in geval van overeengekomen gespreide leveringen.

6.4 De niet betaling van één enkele factuur op haar vervaldag maakt het verschuldigde saldo van de andere, ook niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Eventuele kortingen voor contante betalingen mogen slechts worden afgetrokken zo alle voorafgaande facturen door de koper zijn betaald.

6.5 Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, behoudt de verkoper zich het recht voor van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen geheel of gedeeltelijk  worden verzonden.

6.6 Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden worden, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

Art. 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Onverminderd hetgeen onder artikel 3.3 bepaald werd, behoudt de verkoper het eigendomsrecht op de geleverde goederen tot de klant al zijn verplichtingen uit de overeenkomst (inzonderheid de integrale betaling van de prijs, inclusief kosten, lasten, intresten en schadevergoeding wegens laattijdige betaling) is nagekomen. Tot op dat ogenblik is de koper niet gerechtigd om de geleverde goederen te vervreemden, te verwerken, te incorporeren, in pand te geven of er anderszins over te beschikken. Zolang de koper geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft, is de verkoper gerechtigd om de betreffende goederen terug te nemen.

7.2 Alle schuldvorderingen waarvan de koper titularis is of zou worden met betrekking tot de goederen waarover hij conform artikel 7.1 niet kan beschikken, op eender welke derde, weze het een contractant van de koper een verzekeraar, een burgerlijk aansprakelijke of enig ander persoon, worden aan de verkoper overgedragen onder meer bij vervreemding door de koper of beschadiging door derden van de betrokken goederen.

7.3 In geval van beslag op goederen die conform artikel 7.1 eigendom van de verkoper zijn gebleven, zal de koper de verkoper daarvan onverwijld in kennis stellen.

Art. 8 Uitdrukkelijk ontbindend beding

8.1 Een overeenkomst zal evenwel zonder verdere verklaring of ingebrekestelling vanwege de verkoper van rechtswege ontbonden zijn lastens de koper in geval van overlijden of faillissement van de koper.

Art. 9 Toepasselijk Recht en Bevoegdheid

9.1 Alle overeenkomsten waarop huidige voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot deze overeenkomsten zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper exclusief bevoegd.